Site Dili : TR | EN
MENU

ERCP Ünitesi

Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi (ERCP), pankreatobiliyer sistemle ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde duodenoskop ve Skopi'nin kullanıldığı bir tekniktir. Pankreas ve safra yollarının kanüle edilip,kontrast maddeyle görüntülenmesine dayanır. Günümüzde tanıdan daha çok tedavi için kullanılmaktadır.

ERCP Uygulaması

ERCP ileri bir endoskopik tekniktir. Tekniğin uygulanması karmaşıktır vebazı önemli komplikasyonları olabilmektedir. Başarılı sonuç almada yeterli ekipman, tecrübeli bir endoskopist ve eğitimli yardımcı sağlık elemanı olması önemlidir. Hasta seçiminde doğru endikasyon önemlidir.

Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi


ERCP Endikasyonları

 • Koledok Taşları

 • SafraYolu Darlıklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi

 • Koledok Malformasyonları

 • Kist Hidatik

 • Postoperatif Komplikasyonlar

 • Oddi Sfinkter Disfonksiyonu Olan Seçilmiş Hastaların Değerlendirilmesi ve Tedavisi

 • Nedeni Bilinmeyen Rekürren Akut Pankreatitli hastaların değerlendirilmesi

 • Kronik Pankreatitle İlişkili komlikasyonlarda

 • Pankreas Malignitelerinde

 • Ampulla Waterinin Değerlendirilmesinde

 • ERCP Sonrası Değerlendirme

ERCP merkezlerinin çoğunda ERCP yapıldıktan sonra hastalar komplikasyonların saptanabilmesi için bir gece gözlenirler. ERCP sonrası en sık görülen komplikasyon pankreatitdir. Diğer komplikasyonlar kolanjit,kanama ve perforasyondur. ERCP sonrası komplikasyonların önemli bir kısmı genellikle 2-4 saatte kendini gösterdiği için, ERCP işleminden sonra belirli bir süre gözlemyapılarak hastaların eve gönderilebileceği düşünülmüştür. Gözlem süresi 1-4saat olan durumlarda, pankreatit durumları %4 hata ile saptanırken, bu süre 6 saate uzatılırsa pankreatitlerin tamamı hastahaneden gönderilmeden tanınmaktadır. Ayrıca bu 6 saatlik sürede tüm ERCP komplikasyonlarının %90'ından fazlası tanınmaktadır.

Eğer bir hastaya ayaktan ERCP yapılmışsa, yeterli bir gözlem süresinin sonunda komplikasyonları tanıyabilen bir doktor tarafından görülüp değerlendirildikten sonra eve gönderilip gönderilmeyeceğine karar verilmelidir.

PubMed Makale Veritabanından son zamanlarda yapılan çalışmalar ve bulgular görüntülenebilir.

ERCP için Hasta Hazırlanması

 ERCP Uygulamaları

ERCP'nin, diğer endoskopik işlemlere göre ciddi komplikasyon oranı yaklaşık olarak 4 kat daha fazladır. ERCP yapacak olan hekim hastayı muayene etmeli ve yapılmış tetkikleri değerlendirmelidir. Hastaya veya yakınlarına yapılacak işlemin amacı, tehlikeleri, komplikasyonları ve alternatif tedavi metodları anlatılmalıdır. Aydınlatılmış onam formu imzalatılmalıdır.

ERCP yapılacak hastanın yandaş hastalıkları araştırılmalı, gerek görülürse ilgili bölüme konsülte edilmelidir. Bilinçli sedasyon için anestezi onayı alınmalıdır.

İyot allerjisi başta olmak üzere herhangi bir ilaç allerjisi olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Klinik şüphe varsa koagülasyon testleri (INR, protrombin zamanı, parsiyeltromboplastin zamanı, trombosit sayısı) yapılmalıdır. Klinik şüphe yoksa hemostaz anomalilikleri nadir olduğundan rutin tarama önerilmez. 

Tanısal ERCP için antikoagülan ajanların kesilmesi gerekmez ancak günümüzde ERCP tanısal olmaktan çıkmış daha çok tedavi amaçlı olmuştur. Bu sebeple ERCP yapılacak olan hastalarda antikoagülan alımı dikkatlice sorgulanmalı ve ona göre tedbir alınmalıdır.

Aspirin ve diğer NSAİ ilaçlar, ERCP den 5-7 gün evvel kesilmelidir.Tromboemboli riski yüksek olan hastalarda ERCP öncesi aspirin kesilmemelidir.Klopidogrel ve tiklopine 7-10 gün önce kesilmelidir. Warfarin kullanan hastalarda INR 2.5'un altında olmalıdır. Bu konularda ASGE, ESGE, JGES kılavuzları yol göstericidir.

Hastalar gece boyunca ya da en az 4 saat önceden ağızdan gıda almamalıdır.

Doğurganlık çağındaki kadınlarda olası hamilelik sorgulanmalı ve gebelik testi yapılmalıdır.