MENU

TÜRKİYE HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI

VAKFIN ADI: 

Madde 1.  

Vakfın adı “TÜRKİYE HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI”DIR.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2.

Vakfın merkezi Bursa İli, Osmangazi ilçesinde olup , adresi ALACAMESCİT MAH. OKÇULAR SK. YENİOKÇULAR İŞHANI 3/38-1 Bodrum OSMANGAZİ / BURSA’DIR. Yönetim kurulu kararıyla Vakfın adresi değiştirilebilir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3.

  1. a)Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak,

  2. b) Uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik , laboratuar, öğrenci yurdu yaptırmak,

  3. c) Yönetilmesi veya denetimi, yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek kültür ve sağlık tesisleri için verilen görevleri yapmak,

  4. d) Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslar arası veya ulusal düzeyde ilim , sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,

  5. e) Yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini arttırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak,

  6. f) Genel, özel ve karma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri veya bunlara katkıda bulunmak,

  7. g) Çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek,

Türk kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak,,

Bu amaçlarla bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, yabancı öğretim kurumları ile işbirliği yapmak,

  1. h) Ülkenin eğitim , kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4.

Vakıf, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

1.Doğa , çevre ve sağlık konularında araştırmalar yapmak, bulguları paylaşmak;

2.Yerinde uygulama çalışmaları gerçekleştirmek;

3.Elde edilen verileri kamu kurumları, akademi, sivil toplum örgütleri ve genel kamuoyuyla paylaşmak; bu doğrultuda bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapmak, konferans, seminer, panel, festival vb. organizasyonlar gerçekleştirmek;

4.Doğa , çevre ve sağlık konularına doğrudan bağlantılı kültür, sosyo-ekonomi, tarım, ormancılık, turizm, balıkçılık vb.diğer sektörel alanlarda faaliyetler yürütmek;

Doğa, çevre ve sağlığın korunması konularında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek;

6.genel kamuoyunda bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunmak, iletişim faaliyetleri ve kampanyalar yürütmek;

7.Enstitü, akademi vb. kurumları kurmak ya da kurulmasına ortak olmak;

8.Yazılı , süreli veya süresiz basın yayın vb. araçları kurmak, yayınlamak ya da bu süreçlere ortak olmak;

9.Benzer amaçlarla çalışan ulusal ve uluslar arası sivil toplum, devlet kuruluşları, özel sektör örgütleriyle , işbirlikleri gerçekleştirmek, bu tür oluşumlara katılmak , yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan faaliyetler yürütmek;

10.Çalışma kurulları kurmak ve işletmek;

11.Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli kaynak oluşturma faaliyetleri gerçekleştirmek.