Site Dili : TR | EN
MENU

TÜRKİYE HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç , Kapsam , Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. TÜRKİYE HAYAT VE SOSYAL YARDIM SAĞLIK VAKFI tarafından , öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı ancak maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere, eğitimde fırsat eşitliği vermek ve toplumda yararlı olmalarını sağlamak üzere, burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2. Vakıf tarafından belirlenecek Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksek Okulları öğrencilerine verilecek burslar ile burslarının verilme koşulları ile bunların kesilmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Görev

Madde 3. TÜRKİYE HAYAT VE SOSYAL YARDIM SAĞLIK VAKFI, burslarla ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri uyarınca , öğrencilere öğrenim bursları verir. Öğrenim bursları karşılıksızdır.

Dayanak

Madde 4. Bu yönerge, TÜRKİYE HAYAT VE SOSYAL YARDIM SAĞLIK VAKFI Yönetim Kurulu’nun 11/11/2017 Tarih ve 2017/1 sayılı kararı kabul edilmiştir.

Tanımlar

Madde 5. Bu yönergede geçen ;

a. Vakıf , TÜRKİYE HAYAT VE SOSYAL YARDIM SAĞLIK VAKFI ‘nı

b. Yönetim Kurulu: TÜRKİYE HAYAT VE SOSYAL YARDIM SAĞLIK VAKFI Yönetim Kurulu’nu

c. Öğrenim Kurumu : Öğrencinin öğrenim gördüğü okulu.

d. Öğrenci: Öğrenim gören öğrenciyi,

e. Burs: Bu yönerge hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

f. Burs Tahsis: Her yıl , ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını,

g. Başarı (Yeterlilik): Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yılsonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu,

h. Normal Öğrenim: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dâhil öğrenim süresini , ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibarıyla kalan öğrenim süresini,

i. Ek süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla normal öğretim süresini aşan süreyi,

j. Öğretim Yılı: 1 Ekim tarihi ile izleyen yılın 30 Haziran tarihine kadar olan süreyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Türleri, Burs Tahsis Kontenjanı , Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları

Burs Türleri

Madde 6. VAKIF ’ın sağlayabileceği burslar;

1. 2 yıllık Meslek Yüksek okulları bursları ve 4 yıl ve daha uzun süreli Yüksek Öğretim Lisans Bursları

2. Özürlü Öğrenci Bursları

3. Doğal Afet Bursları

4. Koşullu Bağış Bursları

Söz konusu burslar;

a) Karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

b) VAKIF burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.

c) VAKIF kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları “ kapsamındaki bursların dağıtımı, bağışçının belirlediği şartlar çerçevesinde , VAKIF yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Bağış şartlarında, herhangi bir şart belirtilmemişse , bu yönergedeki hükümler geçerlidir.

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları

Madde 7 . VAKIF bütçesi dikkate alınarak, ilk defa burs verilecek öğrenci sayısı, aylık burs miktarları ve ödeme zamanı, Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Adaylık Koşulları, Aranan Nitelikler ve Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Burs Adaylık Koşulları

Madde 8. Bu Yönergede geçen,

a) Maddi durumunun elverişli olmadığını beyan eden T.C. vatandaşı öğrenciler,

b) Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşı olan öğrenciler, VAKIF bursuna aday olabilirler.

Aranan Nitelikler

Madde 9. VAKIF kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir

1. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına bağlı olmak,

2. Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler için %100 başarı bursu ile yerleşmiş olma kriterleri aranacaktır.

3. Milli ve Manevi Duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı olmak.

4. Askerlik ile ilişkisi olmamak,

5. Başka bir kurumdan maaş, ücret almıyor olmak,

6. Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamaya sahip olmak),

7. Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek,

8. Adli sicilde kaydı bulunmamak.

9. Kimsesiz ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan adaylara öncelik tanınır.

10. Aile durumu, (Yetim, Öksüz veya Anne-Baba ayrı olan öğrencilere öncelik tanınır).

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Madde1 0 . VAKIF, aşağıda yer alan koşullarda burs vermez;

a) 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan,

b) Yetim maaşı ile nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan,

c) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan,

d) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

e) Bu Yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan, öğrencilere burs verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Burs Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

Burs Başvurusu

Madde 11. Her yılın eğitim öğretim döneminde yukarıda yer alan okullara kayıt yaptırmış ve nitelikleri uygun olan öğrencilerin, kendi okullarının ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvuru, VAKIF’ın burs başvuru formunu doldurularak yapılır. Bu okullar tarafından seçilen öğrenciler, VAKIF tarafından mülakata alındıktan sonra, burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilir. Bu işler için bir Burs Komisyonu oluşturulur. Komisyon çalışmalarını yapar. Tutanak düzenleyerek sonucu VAKIF Yönetim Kuruluna iletir.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği

Madde 12. Öğrencinin VAKIF’a başvurusundan sonra, beyanında meydana gelen değişiklikler varsa, söz konusu öğretim yılına ilişkin tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar, değişikliğini yazılı olarak belgelendirmesi durumunda bu durumu dikkate alınır. Ayrıca, burs almaya başlayan ve başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenciler ise, durumlarını bursun kesilmesi yönünde VAKIF ‘a bilgi vermekle yükümlüdür.

Belge İsteme

Madde 13. Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde VAKIF’a vermekle yükümlüdür.

Belge İncelemesi

Madde 14. Öğrencilerden alınan belgeler incelenerek, ölçütlere uygun bulunanlar değerlendirmeye alınır.

Burs Dosyası ve Numara Verilmesi

Madde 15. Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir. Ayrıca, her öğrenci bir öğrenci tanıma belgesi hazırlanır.

Belge ve Durum Araştırması

Madde 16. VAKIF gerekli gördüğü takdirde, burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde gerçeğe aykırı bir durum belirlenirse, öğrencinin bursu kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Burs Süresi, Başarı Durumu, Kurum Değiştirme ve Yükümlülük

Burs Süresi

Madde 17. Burs isteklilerine, belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir. Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik durumunun devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir. Özel burslar dışında, genel olarak burs süresi 9 aydır.

Başarı Durumunun Bildirilmesi

Madde 18. VAKIF’tan burs alan öğrencilerin başarı durumları, her yıl Eylül ayı sonsuna kadar, öğrenci veya öğretim kurumlarından istenir.

Kurum Değiştirmede Burs Verme ve Süresi

Madde 19. Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçişte Burs Verilmesi

Madde 20. Burs alan öğrencilerden öğrenime ara vermemek kaydıyla bir üst sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak uyum/intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

Zamanında Ödenemeyen Burslar

Madde 21. Öğrenciye, süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük olarak ödenir.

Burs Alan Öğrencilerin Yükümlülüğü

Madde 22. VAKIF’tan burs alan öğrenciler, bursun kesinleştiğinin öğrenciye bildirilmesinden sonra, söz konusu öğrenciden VAKIF tarafından hazırlanmış vicdani yükümlülük belgesini kabul ettiğine dair imzalı bir belge alınır. Belge öğrencinin burs başvurusu ile birlikte

imzalanarak dosyasına konur.

ALTINCI BÖLÜM

Bursun Kesilme Durumları

Başarısızlık

Madde 23. VAKIF tarafından başarısız olduğu belirlenen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez.

Öğrenim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma

Madde 24. Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, durumunu VAKIF’A bildirdiği ya da VAKIF tarafından belirlendiği tarihi izleyen ödeme döneminden itibaren, kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenime başladığını belgelendirmesi koşullarında, bursun ödenmesine devam edilir.

Öğretim Kurumunun Kapatılması

Madde 25. Çeşitli nedenlerle en az bir yarıyıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması durumunda, bursların ödenmesine devam edilir.

Vazgeçme

Madde 26. Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.

Yurttan Çıkarılma

Madde 27. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre, bu Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

Kesin Hükümle Mahkûm Olma

Madde 28. Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası veya yüz kızartıcı suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.

Anarşi ve Terör Olaylarına Karışma

Madde 29. Burslu öğrencinin, öğrenimim görmekte olduğu öğretim kurum veya eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, barındığı yurdun dışında, bireysel veya topluca her ne şekilde olursa olsun anarşi ve terör olaylarına karışması durumunda bursu kesilir.